Over Science to Impact

De beweging Science to Impact heeft tot doel de impact te vergroten van wetenschappelijke kennis vanuit een totaalperspectief op kansen en uitdagingen in het ecosysteem. Van kennisinstellingen en bedrijven tot investeerders – alle partijen die een bijdrage leveren aan de wetenschap en/of het praktisch gebruik van wetenschappelijke kennis worden uitgenodigd deel te nemen aan de beweging en zich in te zetten voor de negen speerpunten.

Toekomstbestendig en leefbaar Nederland

Onze wereld staat voor grote maatschappelijke uitdagingen; van het tegengaan van de zeespiegelstijging tot de bestrijding van cybercriminaliteit. In Nederland hebben we de wetenschappelijke kennis en de creativiteit om hiervoor oplossingen te ontwikkelen. Veel van die kennis komt van onze universiteiten, medische centra en andere kennisinstellingen.
Het gebruik van die kennis in de praktijk wordt o.a. mogelijk door onderwijs, samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven, en door ondernemerschap. Op het gebied van deze ‘valorisatie’ van wetenschappelijke kennis heeft Nederland de laatste jaren belangrijke stappen gezet.

Recente rapporten van o.a. het Rathenau Instituut en adviesbureau Roland Berger laten echter zien dat de huidige tijd om een vernieuwde benadering vraagt, een benadering waarmee de Nederlandse topwetenschap nóg meer impact kan hebben. De initiatiefnemers van de beweging zien het nemen van stappen hierop niet alleen als een kans, maar ook als een noodzaak voor een toekomstbestendig en leefbaar Nederland.

Een effectief kennisecosysteem

Echte impact van kennis ontstaat in netwerken op basis van gedeelde missies en met een vergaande vervlechting van onderzoek en ondernemerschap. Om Nederland hierop optimaal op in te richten, is er op nationaal niveau met alle partijen uit het kennisveld een discussie nodig op meerdere samenhangende speerpunten.

De speerpunten hebben betrekking op de ontwikkeling van een wetenschappelijk inzicht tot een breed toegepaste innovatie met impact. Een continue versterking van zowel fundamentele als toegepaste wetenschap vormt het vertrekpunt. Andere speerpunten betreffen o.a. het volledig integreren van valorisatie als derde kerntaak van universiteiten in zowel cultuur en organisatie als financiering van kennisinstellingen. Regionale ecosystemen, met co-creatie op campussen en in labs zijn belangrijke randvoorwaarden voor succesvolle samenwerking, waarbij talent en diversiteit van onderzoekers en ondernemers de ruimte moet krijgen.
Voor de opschaling van innovaties moet het ecosysteem zorgen voor een ononderbroken keten van financiële middelen voor wetenschappelijke startups, met afspraken over intellectueel eigendom die de kans op impact vergroten. Het laatste speerpunt benoemt de onafgebroken aandacht op het waardevol gebruik van kennis.

Doe mee!

Kennisinstellingen, bedrijven, investeerders, beleidsmakers en belangverenigingen – alle partijen zijn van harte uitgenodigd een bijdrage te leveren en mee te werken aan een verbeterde route van wetenschappelijke kennis naar praktisch gebruik van die wetenschappelijke kennis. Kijk op deze pagina hoe je kan bijdragen.

Contact

Het Science to Impact team komt graag met je in contact. Je kunt ons bereiken via info[at]science-to-impact.nl