Richtsnoer aandelenbelang van kennisinstelling in academische startup

Nieuwsbrief

Newsletter subscription

* indicates required
Artikel
Beleidsdocument

In juli 2016 is het Richtsnoer omgang met intellectuele eigendomsrechten (IER) richting academische startups onder toezicht van de VSNU (nu: UNL), NFU, KNAW en NWO gepubliceerd (bekijk deze richtsnoer). Het ‘Richtsnoer omgang met aandelenbelangen’ uit 2018 bouwt hierop voort.

Het goed benutten van kennis (valorisatie) is belangrijk voor de samenleving. Kennis stelt ons in staat maatschappelijke uitdagingen aan te gaan en helpt ons economische kansen te grijpen. Kennisoverdracht is daarom een van de kerntaken van de kennisinstelling.

In voorkomende gevallen wordt een nieuwe onderneming gestart, een academische startup of spin-off bedrijf. Het gaat dan om een nieuwe onderneming die gestart wordt op basis van assets die eigendom zijn van de kennisinstelling. Over het gebruik van dit eigendom en over de betrokkenheid van medewerkers van de kennisinstelling bij de startup dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden.

De behoefte aan een richtsnoer voor de omgang met aandelenbelangen van de Kennisinstelling en van de medewerkers van de kennisinstelling in startups neemt hierdoor toe. Naast de mogelijkheid om aan de basis te staan van nieuwe kansrijke en potentieel belangrijke ondernemingen, brengt een startup ook diverse risico’s met zich mee. Te denken valt aan belangenconflicten of de schijn van belangentegenstellingen tussen publiek en commercieel/privé belang. De overgang van publiek intellectueel eigendomsrecht (IER) naar een privaat bedrijf moet daarom volgens transparante uitgangspunten tot stand komen.

Doel van dit Richtsnoer is het verhelderen van de uitgangspunten van de kennisinstelling bij het verwerven en behouden van een aandelenbelang in een startup door (i) de kennisinstelling en (ii) een medewerker van een kennisinstelling.

Het Richtsnoer biedt handvatten voor het voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling. Het dient ter verheldering voor medewerkers, ondernemers, investeerders en andere belanghebbenden. Insteek hierbij is het beginsel ‘pas-toe-of-leg-uit’. Daarmee wordt voorspelbaarheid en transparantie bereikt over wat de medewerker en de Start-up kunnen verwachten op dit gebied. Zakelijke uitgangspunten en de risico-rendementsverwachting (Risk/Reward Ratio) spelen daarin een belangrijke rol. De kennisinstelling heeft veelal eigen bindend valorisatiebeleid en het is noodzakelijk hiervan kennis te nemen.

Lees meer in het dit document op de website van UNL:

Richtsnoer omgang met aandelenbelang Nederlandse Knowledge Transfer Offices

De volledige set van richtsnoeren is te vinden op de website van de UNL.

In English:

Guide to dealing with knowledge institutions Dutch Knowledge Transfer Offices