Nóg meer impact van Nederlandse topwetenschap

Nieuwsbrief

Newsletter subscription

* indicates required
Nieuws

Vandaag is het startschot gegeven voor ‘Science to Impact’. De beweging heeft als doel om de impact van wetenschappelijke kennis te vergroten. Dat gebeurt door vanuit het hart van de wetenschap samen te werken op alle niveaus. Alle partijen die een bijdrage leveren aan het gebruik van wetenschappelijke kennis in de praktijk, zijn uitgenodigd om zich in te zetten voor de negen speerpunten.

Toekomstbestendig en leefbaar Nederland

Onze wereld staat voor grote maatschappelijke uitdagingen; van het tegengaan van de zeespiegelstijging en ongelijkheid, tot de bestrijding van cybercriminaliteit, virussen en eenzaamheid. In Nederland hebben we de wetenschappelijke kennis en de creativiteit om hiervoor oplossingen te ontwikkelen. Veel van die kennis komt van onze universiteiten, medische centra en andere kennisinstellingen. Het gebruik van die kennis in de praktijk wordt versterkt door onderwijs, samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven, en door ondernemerschap. Nederland heeft de laatste jaren belangrijke stappen gezet op dit gebied van valorisatie van wetenschappelijke kennis.

Recente rapporten van onder meer het Rathenau Instituut en adviesbureau Roland Berger laten echter zien dat de uitdagingen van de huidige tijd een nieuwe benadering vergen, een benadering waarmee de Nederlandse topwetenschap nóg meer impact kan hebben. De beweging ziet het nemen van stappen hierop niet alleen als een kans, maar zelfs als noodzaak voor een toekomstbestendig en leefbaar Nederland.

Negen speerpunten voor een effectief kennisecosysteem

De negen speerpunten zijn opgedeeld in drie hoofdlijnen.

  1. Vanuit het hart van de wetenschap: De basis voor de wetenschap moet op orde zijn. Dat betekent een flinke en continue versterking van zowel fundamentele als toegepaste wetenschap, dat valorisatie volledig in de academische cultuur wordt geïntegreerd, en dat kennisinstellingen structureel financiering krijgen voor valorisatie.
  2. Met samenwerking op alle niveaus: Regionale ecosystemen hebben een duidelijk profiel en op campussen en in labs groeit publiek-private samenwerking. Talent en diversiteit van onderzoekers en ondernemers krijgt ruimte, o.a. in loopbaanmogelijkheden.
  3. Opschalen naar impact: In alle groeifasen hebben wetenschappelijke startups toegang tot financiële middelen, met afspraken over intellectueel eigendom die de kans op impact vergroten. Van onderzoek tot opgeschaalde innovatie ligt de focus op waardevol gebruik van wetenschap.

Speerpunten

Meedoen

Vanaf nu is er de website science-to-impact.nl. Hier kunnen organisaties aangeven of zij zelf aan soortgelijke initiatieven werken en aan welke speerpunten ze willen bijdragen. Ook kunnen ze in contact komen met partijen met dezelfde ambities. Daarnaast bevat de website links naar achtergrondinformatie, publicaties en gelijksoortige initiatieven. Met de website willen de initiatiefnemers zorgen dat alle ‘Science-to-Impact’ discussies en acties relevant en concreet zijn.

Science to Impact

Sinds valorisatie een kerntaak van universiteiten is geworden, zijn er grote stappen gezet op het gebied van publiek-private samenwerkingsverbanden en ondernemerschap. Techleap.nl wil samen met experts onderzoeken welke stappen Nederland nog meer kan nemen om wetenschappelijke kennis om te zetten naar innovaties met impact en het debat hierover aanzwengelen.

Om een eerste discussie te starten, heeft Techleap.nl aan adviesbureau Roland Berger en het Rathenau Instituut gevraagd om hun nieuwste inzichten over het valoriseren van kennis te delen. Dat resulteerde in het rapport 'Valorisatie Ontketend' van Roland Berger met 5 sprongen ('LEAPs') die Nederland op valorisatiegebied kan maken en Tussen uitvinding en uitdaging van het Rathenau Instituut met een visie op de relatie tussen universiteiten en startups. Ook de serie ‘Ondernemende Wetenschappers’ levert bouwstenen op voor discussie. In de serie komen onderzoekers aan het woord die wetenschap en ondernemerschap combineren. Elk interview eindigt met een drietal take-aways of vragen die de wetenschapper aan de lezer meegeeft.