Ministeries publiceren Actieplan innovatie en valorisatie

Nieuwsbrief

Newsletter subscription

* indicates required
Beleidsdocument

Ministers Micky Adriaansens (EZK) en Robbert Dijkgraaf (OCW) hebben onlangs de Tweede Kamer het Actieplan innovatie en valorisatie gestuurd. De bewindspersonen gaan per brief in op de inhoud van het actieplan. Innovatie en valorisatie gaan over (wetenschappelijk) onderzoek en hoe dit kan worden gebruikt bij de aanpak van uitdagingen in de samenleving.

Onderzoek en innovatie zijn cruciaal voor de grote vraagstukken van onze tijd en voor onze toekomstige welvaart in brede zin. Zonder innovatie is bijvoorbeeld een concurrerende, CO2-neutrale en circulaire economie ondenkbaar. Van fundamenteel tot meer toegepast, we hebben onderzoek hard nodig om ons voor te bereiden op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en in de toekomst.

Onze welvaart danken we aan investeringen uit het verleden. Ook nu moeten we met gerichte investeringen in onderzoek en innovatie door bedrijfsleven én overheid bouwen aan de samenleving van de toekomst.

De ministers Micky Adriaansens (EZK) en Robbert Dijkgraaf (OCW), beiden verantwoordelijk voor het onderzoeks- en innovatiebeleid, schrijven in deze brief over innovatie en hun visie op valorisatie en maatschappelijke impact.

De brief bestaat uit twee delen en een bijlage:
I. Innovatie als basis voor een duurzaam en welvarend Nederland
II. Visie OCW en EZK op valorisatie en maatschappelijke impact: van kennis naar impact
BIJLAGE: Actieplan voor innovatie en impact

Deel I: Innovatie

Innovatie is belangrijk voor onze welvaart. Nederland is internationaal een sterke speler, maar dat blijven we niet vanzelf. We moeten een tandje bijzetten als we een antwoord willen op urgente maatschappelijke vraagstukken en geopolitieke ontwikkelingen. De kracht van publiek-private samenwerking, zoals we die in Nederland kennen, moeten we hierin volop benutten. De overheid heeft daarbij een belangrijke rol als aanjager van innovatie. Dit kabinet zet zich daarvoor in met drie speerpunten: het scheppen van de juiste randvoorwaarden voor R&D en innovatie, strategische keuzes bij de inzet van middelen en doelmatig en toegankelijk instrumentarium. Deel I van deze brief beschrijft de kabinetsinzet ter versterking van het innovatiebeleid op deze drie punten.

Deel II: Visie valorisatie en maatschappelijke impact

Een speerpunt van dit kabinet is om de impact van kennis te vergroten. Er liggen volop kansen om de uitstekende positie van Nederland in wetenschappelijk, toegepast en praktijkgericht onderzoek beter te benutten. In deel II van deze brief presenteren wij daarom onze gezamenlijke visie op het vergroten van de impact van kennis. Met deze visie leggen wij de basis om de komende jaren vanuit een gezamenlijke ambitie nog beter samen te werken aan een florerend onderzoeks- en innovatiesysteem. Zo vergroten we de impact van kennis. Dat doen we niet alleen. Op tal van beleidsterreinen werken we met betrokken ministeries en publieke en private partners aan het vergroten van de impact van onderzoek, bijvoorbeeld op het gebied van defensie, gezondheidszorg en landbouw.

Actieplan innovatie en impact

Het bijgevoegde actieplan werkt uit welke concrete stappen het kabinet zet om de ambities uit deel I en II van de brief te realiseren.

Lees de Brief over innovatie en de visie op valorisatie en maatschappelijke impact of bekijk de bijlage/ beslisnota